Home Top menu Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PACK SEA S.R.O.

Obchodní podmínky společnosti Pack Sea s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky (dále rovněž „OP") platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Prodávající odchylné obchodní podmínky kupujícího výslovně odmítá. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky prodávajícím nebo uzavřením kupní smlouvy s kupujícím, který tímto zároveň přijímá tyto obchodní podmínky. Jakékoli ujednání odlišné od těchto obchodních podmínek vyžadují ke své závaznosti výslovné písemné potvrzení prodávajícího.

2) Ceny uvedené v katalogu nebo na internetu jsou uvedeny v korunách českých bez daně z přidané hodnoty (DPH); k těmto cenám se kupující zavazuje zaplatit DPH v zákonné výši. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zcela nebo zčásti odmítnout bez udání důvodu.

3) Jakákoliv odchylka od nabídky prodávajícího se považuje za nový návrh, který musí být prodávajícím v plném rozsahu potvrzen.

4) Mezi prodávajícím a jeho smluvním partnerem-podnikatelem je vyloučeno použití obchodního potvrzovacího dopisu podle § 1757 ObčZ.

5) Smluvní strany vylučují aplikaci § 1732 odst. 2 ObčZ, podle něhož návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou; každý takový návrh akceptovaný kupujícím musí být ze strany prodávajícího k jeho závaznosti prodávajícím potvrzen.

II) Dodací podmínky

1) Dodání zboží do 24 hodin

a) Zboží z elektronického obchodu prodávajícího - www.packsea.cz nebo jeho katalogu dodá prodávající kupujícímu dle data vyznačeného u produktu ode dne objednání, pokud bude objednávka doručena prodávajícímu do 11 hodin pracovního dne. Dodávku zboží garantuje prodávající zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství. Při objednání většího množství, které nebude možno zákazníkovi jednorázově uvolnit, bude zákazník telefonicky informován s návrhem řešení a cílem domluvit se na dalším postupu.  V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

b) Ostatní zboží nebo dodávky do zahraničí budou realizovány dle individuálních smluvních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

2) Realizace dopravy

a) Objednané zboží bude dodáno do sjednaného místa (dodací adresa kupujícího) prostřednictvím smluvního partnera.

b) Smluvní partner zajišťuje přepravu z domu do domu, čímž se rozumí odebrání a doručení zásilky na nakládací rampě nebo chodníku před domem odesílatele/příjemce. Smluvní partner nezajišťuje donášku do bytů, pater, sklepů, skladů apod.

3) Náklady na dopravu, podmínky dopravy zdarma

a) Dodání zboží z elektronického obchodu prodávajícího - www.packsea.cz nebo jeho katalogu do jednoho místa v rámci celé České republice je pro kupujícího u objednávky převyšující cenu bez DPH ve výši 10 000,- Kč zdarma. U ceny zboží nižší než 10 000,- Kč bez DPH, činí paušál na přepravu částku 300,- Kč bez DPH pro dodání do jednoho místa v České republice.

b) Ostatní zboží nebo dodávky do zahraničí budou realizovány dle individuálních smluvních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

4) Balení zboží 

Zboží je baleno na vratných paletách, pokud povaha (objem, hmotnost, rozměry apod.) nedovoluje jeho expedici balíkem. Náklady na balení a obalové materiály nejsou účtovány (s výjimkou palet, které nejsou v režimu vrácení palety).

5) Možnost vrácení zboží

a) Kupujícímu je umožněno, při nákupu prostřednictvím internetového obchodu, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zboží.

b) Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů prodávajícího formou jednoznačného prohlášení a to:
e-mailem na adresu: obchod@packsea.cz

6) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od smlouvy s prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího za vracené zboží obdržel. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než zboží obdrží nebo než prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Zpětné převzetí zboží

Kupující odešle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zpět na adresu PackSea Průmyslová zóna, Střítež 169, 67 401 Třebíč. Zboží nesmí být odesláno na dobírku, v takovém případě nemusí být prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady dodatečně uplatněny. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vrátí pokud možno, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu musí být zboží zabaleno tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží.

b) Náklady spojené s převzetím zboží
Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.
Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):
 

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

7) Výsekové a tiskové formy, grafické podklady, vzorky krabic

1/ prodávající si vyhrazuje vlastnické i autorské právo k veškerým výsekovým a tiskovým formám, grafickým podkladům, vzorkům, výkresové dokumentaci a dalším výrobním podkladům, které se vztahují k prodávanému zboží (výrobkům) a které nebyly dodány kupujícím.

2/ v případě, že nebyly výsekové a tiskové formy dodány kupujícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady na jejich zhotovení, pokud nebylo mezi nimi sjednáno jinak, a to na základě samostatné faktury prodávajícího, která bude doručena kupujícímu zpravidla současně s první fakturou za dodávku nového zboží (výrobků).

3/ prodávající se zavazuje veškeré výrobní podklady, vztahující se k prodávanému zboží (výrobkům), uskladňovat po dobu dvou let od jejich posledního použití. Pokud si kupující během této doby podklady nevyžádá, budou po jejím uplynutí zlikvidovány na náklady prodávajícího.

4/ vývoj a výroba prvních dvou vzorků, vztahujících se k dané zakázce, z nichž jeden bude předem odsouhlasen kupujícím, nebude prodávajícím kupujícímu účtována. Náklady spojené s vývojem a výrobou všech dalších vzorků je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, pokud se nedohodnou jinak.

5/ kupující je povinen předem písemně informovat prodávajícího o speciálních požadavcích na zboží (výrobky), které vyplývají z právních a jiných předpisů. V případě nesplnění této povinnosti je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu vznikne např. v souvislosti s neodpovídajícím použitím výrobků, uplatněním postihů ze strany orgánů státní správy, apod.

6/ kupující souhlasí předem, že zboží pro něho vyrobené může být použito k propagačním účelům v prospektech, katalogu, nebo na webových stránkách společnosti.

8) Výroba vzorků
Technika výroby vzorku je odlišná od výroby sériové, takže mohou vzniknout určité technologické odchylky (stlačení, narušení nebo otřepy materiál, vzhled řezu), při následujícím strojním zpracování, které nemají vliv na zadané požadavky (funkčnost). Tisková předloha je směrodatná pro kontrolu textu, jeho umístění a celkovou grafickou úpravu. Není směrodatná pro kvalitu lepenky, odstín barev a kvalitu tisku. Po schválení vzorku a tiskové předlohy nelze již probíhající přípravu výroby zrušit bez zaplacení vynaložených nákladů.

9) Cenové a platební podmínky
Pokud není potvrzenou objednávkou nebo kupní smlouvou sjednáno jinak, je kupní cena zboží určena podle cen a slev platných ke dni podpisu kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky v souladu s platným ceníkem prodávajícího a zahrnuje balení.
Ceny za zboží jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy, k těmto cenám je prodávající oprávněn připočítat DPH v zákonné výši. Změna cen zboží ze strany prodávajícího je vyhrazena; prodávající kupujícímu sdělí aktuální cenu ke dni objednávky ze strany kupujícího. Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:

a) Dobírkou -  prodávající zašle objednané zboží kupujícímu zásilkovou službou.   Při převzetí kupující uhradí cenu zboží v hotovosti. U tohoto způsobu platby účtujeme 120,- Kč bez DPH (slovy: sto dvacet korun českých) tzv. doběrečné, k němuž bude prodávajícím připočteno DPH v zákonné výši. Dobírka se nevztahuje na dodávky do zahraničí.

b) Zálohovou platbou - platba se realizuje na základě zálohové faktury, která je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Pokud je platba kupujícího připsána na účet prodávajícího, je zboží ihned expedováno.

c) Bankovním převodem - tento způsob platby je nabízen pouze obchodním partnerům prodávajícího, u kterých je prověřena jejich platební morálka. Zboží je expedováno po potvrzení objednávky. Standardní doba splatnosti je 14 dnů.  

10) Ochrana osobních údajů

a) Registrace a nákup na internetových stránkách www.packsea.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů.
U kupujících budou osobní údaje zpracovány prodávajícím za účelem uzavření a plnění smlouvy a práv z ní pro kupujícího vyplývajících. Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

b) Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek udělení dobrovolného souhlasu ze strany kupujícího. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení ze strany prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si kupující - adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu obchod@packsea.cz.

c) Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích z obchodního styku s prodávajícím.

d) Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese  obchod@packsea.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

III. Závěrečná ustanovení
Kupující nemá právo postoupit nároky z kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím třetím osobám bez písemného souhlasu prodávajícího. Pokud se spotřebitel domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížnosti na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy obchod@packsea.cz  v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné na všechny smluvní vztahy prodávajícího uzavírané  od 1. 3. 2014.